Temel Finans Eğitimleri

Amaç

 • Finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği öğrenmek
 • Finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik mantığı aktarmak
Amaç

 • Finansal dünyanın evrensel kurallarını anlamak
 • Finansal sağlık, verimlilik ve kârlılık kriterleri açısından Türk Finans Sistemi’ni irdelemek
 • Finansal regülatörler ile finansal oyuncuları ve işlevlerini öğrenmek
Amaç

 • Kaynak maliyetlerinin hesaplanması, aktif getirileriyle kaynak maliyetlerinin arasındaki ilişkilerin analizi, fiyatlamayı etkileyen faktörler ve bunların ilişkisini kavramak
 • Komisyonlu işlemlerin önemini anlamak
 • Katılımcıların maliyet ve fiyatlama hususlarında hakimiyetlerini artırmak ve müşteriye karşı esnek olmak, taviz vermek ile verimliliği artırma arasındaki hassas ilişkiyi daha sağlıklı öğrenmek
Amaç

 • Banka finansal tablolarını ve kalemlerin ilişkisini anlamak
 • Finans dünyasının risklerinin kâra dönük yönetimini yapmayı öğrenmek
 • Türev enstrümanları ve işlevlerini tanımak
 • Aktif-pasif yönetimi açısından rasyo analizleri, trend analizleri ve bunlara bağlı olarak strateji belirlemeyi kavramak
Amaç

 • Bankanın nakit yönetim ürünleri ve bu ürünlerin firma ihtiyaçları paralelinde satışı için gereken bilgi ve becerileri kazanmak
 • Nakit yönetim ürün satışının banka ve firma için avantajlarını gözden geçirmek
Amaç

 • Şube bilançolarının okunmasını/ izlenmesini kolaylaştırmak
 • Şube yönetiminde öncelikleri belirlemek
 • Liderlik, takım olgusunu irdelemek
 • Kuşaklar arası çatışmayı yönetebilmek
 • Müşteriyi ve ihtiyaçları doğru algılamak
 • Konjonktürü ve sektörel gelişmeleri okuyabilmek

Kredi Eğitimleri

Amaç

 • İşletmeleri tanımanın en önemli unsurlarından olan mali tabloları tanımak
 • Bu tabloların analiz etmek, yorumlamak
 • Katılımcıların, işletmelerin finansal gelişimleri ile ilgili kanaat geliştirme becerilerini yükseltmek
Amaç

 • Potansiyel kredi müşterilerinin mali tablolarını en verimli ve hızlı şekilde anlamak, gerekli düzeltmeleri yapabilecek düzeye gelmek
 • Cevaplara göre işletmenin mali durumunu gerçeğe en yakın şekilde anlamak
Amaç

 • Risk ölçme, algılama ve yönetimi ilkelerinde yetkinleşmek
 • Objektif kredi ilkelerinden ayrılmadan hızlı kredi teklifi süreci hazırlamak
 • Kredi portföyünün verimliliğini yükseltmek
 • NPL hacmini azaltmak
Amaç

 • Kredi portföyünün uygun firmalardan oluşumunu sağlamak
 • Firmaların risk profilini çıkarmayı öğrenmek
 • Pratik rating çalışmaları yaparak kredi talebinde bulunan firmalar arasından en uygunlarını seçmek
 • Sektörel çalışmalar yapmak
 • Kredi tutarı, vadesi ve diğer şartlarına karar vermek
Amaç

 • Proje finansmanı sürecinde yer alan temel unsurlara değinmek
 • Proje getirisinin ölçülmesi için kullanılan teknikler ile doğru finanman yapılandırılması kriterlerini anlamak
Amaç

 • Firmaların sorunlu hale gelmelerine neden olan;
  • İtibar
  • İş
  • Strateji
  • Operasyonel
  • Finansal riskleri değerlendirmek
 • Örnek uygulamaları analiz ederek bu sorunlar ile nasıl başa çıkılması gerektiğini öğrenmek
 • Kredi sorunlu hale geldikten sonraki süreçleri kavramak

Hukuk Eğitimleri

Amaç

 • Hukukun temel kavramları, hukuka başvurma yolu ve olaylara hukuki bakış açısının gerekliği örneklerle ve uygulamalı şekilde aktarılması
Amaç

 • Banka hukuku mevzuatının gelişim sürecinde “Bankacılık Kanunu”nun uygulamada yer alan başlıca unsurlarını irdelemek
Amaç

 • Türk Borçlar Hukukunun temel kavramlarını, borç ilişkilerini ve borcun kaynaklarını (hukuki işlemler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme) kavramak ve tüm bu unsurların uygulamadaki yansımasını görmek
Amaç

 • Ticaret hayatının güven ve çabukluk esaslarını gerektirmesi, ekonomik hakların dolaşımında kolaylık sağlanmasının gerekliliği göz önünde tutarak “kıymetli evrak”ın tanımından başlayıp kıymetli evrak hukukuna hâkim ilkelerin işlenmesinin ardından, kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çek gibi kıymetli evrakın özel bazı türlerini içeren geniş içeriği aktarmak
Amaç

 • Personel temini, personel ile yapılacak sözleşmeleri, işe başlanmasından sonraki süreçte iş hukuku mevzuatına göre yapılması gereken uygulamaları, sözleşmenin feshi sürecinin yönetimi ve sözleşmenin feshinden sonra yapılması gereken işlemleri öğrenmek
Amaç

 • Protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma gibi sözleşme türlerini öğrenmek
 • Sözleşme ilişkisine girenlerin sözleşmeler temel hukuku bilgisine sahip olmalarını sağlamak

Sermaye Piyasası ve Risk Yönetimi Eğitimleri

Amaç

 • Para ve sermaye piyasalarının işleyişi, oyuncuları, bu piyasalardaki enstrümanlar, piyasadaki fiyat ve faiz oranlarının oluşumu, piyasalar ile ilgili teknik ve hukuki bilgiler, piyasalar arasındaki etkileşim ve bankaların bu piyasalardaki rolü hakkında bilgi aktarmak
Amaç

 • Hazine Bölümü’nün işleyişi, piyasa riski yönetimi ve hazine tarafından fiyatlandırılan ürünleri tanıtmak
 • Döviz piyasalarının terminolojisi, yurtiçi ve yurtdışı döviz ve para piyasalarının işleyişi, pozisyon, kotasyon, vade ve risk nosyonunu kavramak
 • Temel risk yönetimi enstrümanları ile türev enstrümanları öğrenmek
Amaç

 • Finansal araçlar, değişik getiri beklentisinde ve risk profilindeki tasarruf sahipleri ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için optimum risk ve getiri anlayışını yansıtan portföylerin nasıl ve hangi süreçlerle oluşturduğunu anlamak
 • Portföylerin hangi mekanizmalarla koruma altına alındığına ve gelecekte bu konuda bizi nelerin beklediğine de bakmak
 • Katılımcıların portföy yönetim teknikleri ve riskten korunma mekanizmaları ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Amaç

 • Hazine Pazarlama, Operasyon, Bireysel ve Kurumsal Pazarlama çalışanları ile müşteri temsilcilerinin işlemleri fiyatlarken, müşteriye sunarken ve operasyonunu gerçekleştirirken ihtiyaç duyacakları güncel bilgileri sunmak
Amaç

 • Ortak bir risk kültürünün yayılması ve yerleşmesine yardımcı olmak amacıyla riskleri tanımak
 • Risk ölçüm algoritmaları irdelenip RMD yöntemini detaylı incelemek, geçmişte yaşanan büyük mali skandalları inceleyip çıkarılması gereken dersleri yorumlamak
 • Konu ile ilgili mevcut mevzuat irdelenip Türkiye’de nasıl uygulanacağını tartışmak
 • Basel III ile birlikte yeni mevzuatı da kavramak
 • Böylece Risk Yönetimi’ni bilen ve benimseyen bir çalışan kitlesi oluşturmak

Dış Ticaret Eğitimleri

Amaç

 • İthalat ve ihracat yapan firmaların kullanabilecekleri ödeme şekillerini gözden geçirmek
 • Vaka çalışmalarıyla ödeme şekillerinin finansal özellikleri yanısıra kullanım avantaj ve dezavantajlarını irdelemek
 • Her ödeme şeklinin yasal mevzuatını incelemek
Amaç

 • Uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi durumlarda hangi ödeme şekillerinin kullanılacağını incelemek
 • Bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredi imkanlarını tartışmak
 • İhtiyaca ve işlemin türüne göre en avantajlı finansman modelini belirlemek
 • Ödeme ve teslim şekillerine dair uluslararası kuralların ana unsurlarını kavramak
Amaç

 • İthalat ve ihracat yapan müşterilerin ihtiyaçlarını doğru saptamak
 • Bu ihtiyaçlara yönelik hangi ürünlerin kullanılabileceğini tartışarak ödeme şekillerini gözden geçirmek
 • Ödeme şekillerinin finansman tekniği olarak nasıl kullanılabileceğini incelemek
 • Her ödeme şeklinin maliyetler ve riskler açısından avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmk
Amaç

 • Yurt içi ve yurt dışı bankalardan kullanılabilecek döviz kredi türlerini, firmaların çeşitli teşvik unsurları kapsamında almış oldukları belgeler çerçevesinde incelemek
 • Belgeler ve dayandıkları teşvik mevzuatı gözden geçirilirken, kredilerin açılması, kullandırılması ve kapatılması aşamalarında belgeli ve belgesiz olmasına göre nelere dikkat edileceği tüm aşamalarıyla çalışmak
 • Yasal mevzuat gereği bankalarda işlemlerin nasıl yapıldığı ve uluslararası uygulamalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında da temel noktaları gerçek örneklerle vurgulamak

Şirketler İçin Finansal Eğitimler

Amaç

 • Finansal piyasalar, işleyişleri, ürünleri ve finansal yönetimin önemini kavramak
 • İşletmelerin finansal tablolarını anlamak
 • Finansal yönetim kültürünü geliştirmek
 • Piyasaları okumayı ve takip etmeyi kavrayarak konjonktürel gelişmeler paralelinde finansal yönetim modellerini geliştirmek
Amaç

 • Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadelerde kaynak yönetimi, kredi seçimi ve yönetimi, sermaye getirisinin maksimizasyonu konularını yönetirken karşılaşabileceği riskleri tanımak, riskleri yönetmek ve risklerden korunmak konularında gelişimlerine katkıda bulunmak
 • Kur, faiz, emtea fiyatları ve likidite risklerini tanımak ve yönetim stratejilerini tartışmak
Amaç

 • İşletmelerin sağlıklı bir gelecek oluşturmak, piyasada kalıcı olmak, müşterilerine doğru ve zamanında hizmet götürebilmek için gerekli olan planlama ve kontrol unsurlarından olan bütçenin temel kavramları ile hazırlanması, kontrol edilmesi ve nasıl kullanılacağı konularını öğretmek
 • Örnek uygulamalar yoluyla işletme yönetiminin temel unsuru olan bütçe konusunda yönetici ve çalışanların yetkinliklerini artırmak

Muhasebe Eğitimleri

Amaç

 • Muhasebenin temel fonksiyonları ve ilkelerini aktarmak
 • Hesapların işleyişi ve temel bazda hesap planlarını ve kullanımlarını kavramak
 • Bilanço ve gelir tablosu hesaplarını örnek uygulamalar ile öğrenmek
 • Yardımcı tablo tanımlamaları ve temel muhasebe mantığını bilmek
 • İşletmelerde finansal etkinliklerin ve muhasebe işlemlerine temel oluşturan bilgileri aktarmak
Amaç

 • Bankaların mali tablolarını anlamak
 • Konjonktürel gelişmelerin mali tablolara yansıtılması sürecini anlamak